Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Social Signature BV. Doorheen de website verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Social Signature BV. Social Signature BV biedt deze website, inclusief alle op de website beschikbare informatie, tools en diensten aan u, de gebruiker, aan mits uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen die hier zijn vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Dienst” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen (“Algemene voorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of dat beschikbaar is via hyperlink. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief en zonder beperking gebruikers die bezoekers, verkopers, klanten, handelaars en/of co-auteurs van de inhoud zijn.

Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot de website of het gebruik van enig deel ervan, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan heeft u geen toegang tot de website, noch kan u gebruik maken van de diensten. Indien deze Algemene voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene voorwaarden op elk gewenst moment nalezen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die veranderingen.

Onze winkel wordt gehost op WordPress. Zij voorzien ons van het online e.commerceplatform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

ARTIKEL 1 -VOORWAARDEN VAN DE WEBWINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarig persoon onder uw voogdij deze website te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Dienst, wetten schenden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten betreffende auteursrechten). U mag geen computerwormen, virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk op of schending van één van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 -ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan eender wie om welke reden dan ook Dienst te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw kredietkaartinformatie) onversleuteld kan worden overgedragen en gepaard kan gaan met (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, toegang tot de Dienst of elk contact op de website waardoor de Dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins van invloed zijn op deze Voorwaarden.

ARTIKEL 3 -JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend verstrekt ter referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op onze website te updaten. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website te controleren.

ARTIKEL 4 -WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst. Het Dienstcontract biedt ondersteuning, verbintenissen en diensten voor maximaal één bericht per dag voor het niveau “Micro” en twee berichten per dag voor de niveaus “Influencer” en “Brand”. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, stop te zetten of aan te passen.

ARTIKEL 5 -PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze
producten of Diensten tot een bepaald persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment en zonder kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie, of ander materiaal gekocht of verkregen door u aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 -NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde factuur-en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen via het e-mail-en/of factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop-en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie te updaten, met inbegrip van uw e-mailadres en kredietkaartnummers en vervaldatums, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

ARTIKEL 7 -OPTIONELE HULPMIDDELEN

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of inbreng in hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen “as is” en “as available” zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden. Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de website is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen worden verstrekt door de relevante “third.party” leverancier(s). Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van het lanceren van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 -LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet verbonden zijn met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij staan niet garant en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materiaal of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige last of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u die begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden, of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 -REACTIES VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor wedstrijden) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, ‘reacties’), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, de reacties die u naar ons doorstuurt kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om enige reacties vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor reacties; of (3) te reageren op reacties. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar ons eigen oordeel beschouwen als onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of in strijd met de intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene voorwaarden. U stemt ermee in dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheidsrecht of ander individueel of eigendomsrecht. Verder gaat u ermee akkoord dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website kan beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van reacties. U bent zelf verantwoordelijk voor alle reacties die u plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor reacties geplaatst door u of een derde partij.

ARTIKEL 10 -PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel is onderhevig aan ons Privacybeleid.

ARTIKEL 11 -FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze website of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, verzendtijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onnauwkeurig is, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).
Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief en zonder beperking prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen specifieke update-of vernieuwingsdatum van toepassing op de Dienst of op enige gerelateerde website, die moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 -VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is het verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om anderen lastig te vallen, te misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren, of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere types kwaadaardige code te uploaden of overbrengen die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit zal beïnvloeden of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het Internet; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om één of meerdere van volgende activiteiten uit te voeren: “spamming”, “phishing”, “pharming”, “pretexting”, “spidering”, “crawling” of “scraping”; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst te verstoren of de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden gebruiken.

ARTIKEL 13 -AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd “as is” en “as available” voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk. In geen geval zullen Social Signature BV., onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke soort dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of een product verkregen via de dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toelaten, zal onze aansprakelijkheid, in dergelijke staten of rechtsgebieden, beperkt zijn tot de maximale mate vastgelegd in de wet.

ARTIKEL 14 -SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Social Signature BV. en onze moedermaatschappijen te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, inclusief dochterondernemingen, filialen, partners, officieren, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 -SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene voorwaarden, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 -BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website. Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet heeft voldaan, aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 -GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Algemene voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons zijn geplaatst op deze website of met betrekking tot de Dienst, vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, waarbij ze alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons vervangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Algemene voorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Algemene voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

ARTIKEL 18 -TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

ARTIKEL 19 -WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment nalezen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website en deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website of de Dienst na het plaatsen van wijzigingen aan deze Algemene voorwaarden houdt aanvaarding in van deze veranderingen.

ARTIKEL 20 -CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via [email protected]